UBND Giao Hải

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt